วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด***


  • อนุบาล


  • ประถมศึกษาปีที่ 3


  • ประถมศึกษาปีที่ 4


  • ประถมศึกษาปีที่ 5


  • ประถมศึกษาปีที่ 6

วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา***


health-p1-key

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - (เฉลย)


health-p1-7

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 2 พลศึกษา หน่วยที่ 3 สร้างเสริมพลัง


health-p1-6

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 2 พลศึกษา หน่วยที่ 2 กิจกรรมพาเพลิน

health-p1-5

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 2 พลศึกษา หน่วยที่ 1 เคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจ

health-p1-4

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 1 สุขศึกษา หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต


Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** อนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 - วิชาพระพุทธศาสนา ข้อสอบมาตรฐาน ...