วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

***ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ป.5***

***ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ป.5***

  • หน่วยที่ 1 ศาสนาในประเทศไทย
  • หน่วยที่ 2 ศีลธรรมนำชีวีมีสุข
  • หน่วยที่ 3 พลเมืองดีน่าชื่นชม
  • หน่วยที่ 4 การเมืองการปกครอง
  • หน่วยที่ 5  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  • หน่วยที่ 6 พออยู่ พอกิน
  • หน่วยที่ 7 ภูมิศาสตร์น่ารู้
  • หน่วยที่ 8 สรรพสิ่งในธรรมชาติ
  • เฉลยแบบทดสอบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** *คลังข้อสอบ ป.1 - ม.6* *ข้อสอบ ป.1* ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ป.1 ข้อสอบ วิชาประวัติศา...