วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด***


  • อนุบาล


  • ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.2


  • ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.3

  • ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.4

  • ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.5


  • ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.6
***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 - ป.6***


***ข้อสอบ ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)***

  ***ข้อสอบ ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)***

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 7 ท้องฟ้า

         ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 7 ท้องฟ้า

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 6 ดิน

        ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 6  ดิน

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 5 การออกแรง

       ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 5 การออกแรง

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 4 สารรอบตัว

      ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 4 สารรอบตัว
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 3 ชีวิตพืช

     ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 3 ชีวิตพืชMain - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** อนุบาล ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะ ป.1 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้การง...