วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด***


 • อนุบาล


 • ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.2


 • ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.3

 • ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.4

 • ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.5


 • ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.6
***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 - ป.6***


วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

***ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.6***

***ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.6***
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากร
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปกครองของไทย
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การอยู่ร่วมกันในสังคม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ประเทศเพื่อนบ้าน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ศาสนาที่เรานับถือ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หลักธรรมทางศาสนา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เราเป็นชาวพุทธ

social-p6-test-9

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เราเป็นชาวพุทธsocial-p6-test-8

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หลักธรรมทางศาสนาsocial-p6-test-7

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ศาสนาที่เรานับถือsocial-p6-test-6

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ประเทศเพื่อนบ้าน
social-p6-test-5

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ประวัติศาสตร์ชาติไทยMain - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** อนุบาล ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะ ป.1 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้การง...