วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม,123 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - เรื่องที่ 8 สถาบันการเงิน

     ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - เรื่องที่ 8 สถาบันการเงิน

social-m123-test-sara3-7

    ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - เรื่องที่ 7 ระบบเศรษฐกิจsocial-m123-test-sara3-6

   ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - เรื่องที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียง และสหกรณ์social-m123-test-sara3-5

  ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - เรื่องที่ 5 การออมsocial-m123-test-sara3-4

  ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - เรื่องที่ 4 กลไกราคา


social-m123-test-sara3-3

    ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - เรื่องที่ 3 การบริโภค
social-m123-test-sara3-2

   ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - เรื่องที่ 2 การผลิตสินค้า และบริการ


social-m123-test-sara3-1

  ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - เรื่องที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์social-m123-test-sara2-12

  ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรร และการดำเนินชีวิตในสังคม - เรื่องที่ 12 รัฐธรรมนูญ

social-m123-test-sara2-11

 ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรร และการดำเนินชีวิตในสังคม - เรื่องที่ 11 อำนาจอธิปไตย


social-m123-test-sara2-10

 ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรร และการดำเนินชีวิตในสังคม - เรื่องที่ 10 ระบบการเมืองการปกครอง 
social-m123-test-sara2-9

 ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรร และการดำเนินชีวิตในสังคม - เรื่องที่ 9 ภูมิปัญญาไทยsocial-m123-test-sara2-8

 ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรร และการดำเนินชีวิตในสังคม - เรื่องที่ 8 หลักกฎหมายอาญา หรือความผิดต่อแผ่นดิน


social-m123-test-sara2-7

  ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรร และการดำเนินชีวิตในสังคม - เรื่องที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับสังคมsocial-m123-test-sara2-6

 ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรร และการดำเนินชีวิตในสังคม - เรื่องที่ 6 กฎหมายเกี่ยวกับบุคลลsocial-m123-test-sara2-5

  ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรร และการดำเนินชีวิตในสังคม - เรื่องที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
social-m123-test-sara2-4

 ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรร และการดำเนินชีวิตในสังคม - เรื่องที่ 4 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้


social-m123-test-sara2-3

ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรร และการดำเนินชีวิตในสังคม - เรื่องที่ 3 ระเบียบในสังคม


 

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** *คลังข้อสอบ ป.1 - ม.6* *ข้อสอบ ป.1* ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ป.1 ข้อสอบ วิชาประวัติศา...