วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.3 - ตอนที่ 1 ทัศนศิลป์ - หน่วยที่ 1 ศิลปะกับความงามในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.3 - ตอนที่ 1 ทัศนศิลป์ - หน่วยที่ 1 ศิลปะกับความงามในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ป.6 อนุบาล ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะ ป.1 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเครา...