วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.6 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.6 (ชุดที่ 2)***
 • บทที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
 • บทที่ 2 พุทธประวัติ
 • บทที่ 3 พุทธสาวก ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง
 • บทที่ 4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และพุทธศาสนสุภาษิต
 • บทที่ 5 การทำความดี
 • บทที่ 6 การสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริณคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา
 • บทที่ 7 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม
 • บทที่ 8 หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่าง ๆ
 • บทที่ 9 ศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ
 • บทที่ 10 ศาสนสถาน
 • บทที่ 11 มารยาทชาวพุทธ
 • บทที่ 12 การเข้าร่วมศาสนพิธี พิธีกรรม
 • บทที่ 13 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ป.6 อนุบาล ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะ ป.1 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเครา...