วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.2***

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.2***
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและเหตุการณ์
  • เรื่องที่ 1 คำบอกช่วงเวลาและปฏิทิน
  • เรื่องที่ 2 เรื่องราวของตนเองและครอบครัว
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิถีชีวิตของคนในชุมชน
  • เรื่องที่ 1 วิถีชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน
  • เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้น
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นมาของชาติ และภูมิปัญญาไทย
  • เรื่องที่ 1 บุคคลสำคัญในท้องถิ่น
  • เรื่องที่ 2 วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** *คลังข้อสอบ ป.1 - ม.6* *ข้อสอบ ป.1* ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ป.1 ข้อสอบ วิชาประวัติศา...