วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563

***ใบความรู้ - ใบงาน ประจำบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6***

***ใบความรู้ - ใบงาน ประจำบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6***
 • บทที่ 1 การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
 • บทที่ 1 การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ (ใบงาน)
 • บทที่ 2 ประเทศเพื่อนบ้าน
 • บทที่ 2 ประเทศเพื่อนบ้าน (ใบงาน)
 • บทที่ 3 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
 • บทที่ 3 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) (ใบงาน)
 • บทที่ 4 อาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์
 • บทที่ 4 อาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์ (ใบงาน)
 • บทที่ 5 บุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์
 • บทที่ 5 บุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ (ใบงาน)
 • บทที่ 6 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์
 • บทที่ 6 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ (ใบงาน)

2 ความคิดเห็น:

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ป.6 อนุบาล ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะ ป.1 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเครา...