วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.5 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.5 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***

1 ความคิดเห็น:

  1. According to Stanford Medical, It's really the SINGLE reason women in this country get to live 10 years more and weigh 19 kilos less than we do.

    (And really, it is not about genetics or some secret-exercise and absolutely EVERYTHING related to "how" they eat.)

    BTW, What I said is "HOW", and not "WHAT"...

    CLICK on this link to reveal if this little questionnaire can help you discover your real weight loss possibilities

    ตอบลบ

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ป.6 อนุบาล ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะ ป.1 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเครา...