วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รวมโจทย์แนวข้อสอบปลายภาค - วิชาสังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1)

รวมโจทย์แนวข้อสอบปลายภาค - วิชาสังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1)1 ความคิดเห็น:

 1. You should see how my pal Wesley Virgin's adventure starts in this shocking and controversial video.

  As a matter of fact, Wesley was in the army-and soon after leaving-he revealed hidden, "mind control" tactics that the government and others used to obtain everything they want.

  THESE are the EXACT same tactics lots of celebrities (notably those who "come out of nothing") and top business people used to become rich and famous.

  You probably know how you use less than 10% of your brain.

  That's because most of your brain's power is UNTAPPED.

  Maybe that expression has even taken place INSIDE your very own head... as it did in my good friend Wesley Virgin's head seven years back, while driving an unregistered, beat-up garbage bucket of a car without a driver's license and $3 in his pocket.

  "I'm very frustrated with living paycheck to paycheck! Why can't I become successful?"

  You've taken part in those types of conversations, ain't it right?

  Your success story is going to start. You just need to take a leap of faith in YOURSELF.

  CLICK HERE TO LEARN WESLEY'S SECRETS

  ตอบลบ

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** อนุบาล ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะ ป.1 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้การง...