วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

***รวมโจทย์แนวข้อสอบปลายภาค - วิชาสังคมศึกษา ป.5***

***รวมโจทย์แนวข้อสอบปลายภาค - วิชาสังคมศึกษา ป.5***

1 ความคิดเห็น:

 1. Did you realize there is a 12 word sentence you can say to your man... that will trigger deep emotions of love and impulsive attractiveness to you deep inside his heart?

  Because hidden in these 12 words is a "secret signal" that fuels a man's impulse to love, worship and guard you with all his heart...

  12 Words Will Trigger A Man's Love Response

  This impulse is so hardwired into a man's brain that it will make him work better than before to do his best at looking after your relationship.

  As a matter of fact, fueling this influential impulse is so binding to achieving the best possible relationship with your man that as soon as you send your man one of these "Secret Signals"...

  ...You'll immediately find him expose his soul and mind for you in such a way he haven't expressed before and he'll see you as the only woman in the galaxy who has ever truly tempted him.

  ตอบลบ

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** อนุบาล ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะ ป.1 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้การง...